REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO
„Nowalijka Catering Dietetyczny”
§1
WPROWADZENIE
Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nowalijkacatering.pl (zwany dalej „Sprzedawca”
lub ”Sprzedawca”) jest firma Nowalijka Urszula Zarzecka Eliza Więckowska – Kurowska spółka cywilna siedzibą w
Fastach, przy ulicy Polonijnej 23, kod pocztowy 15-694; posługująca się NIP: 5423337488 oraz REGON: 371696733.
Dane kontaktowe firmy: telefon: +48 533 404 909; e-mail: nowalijka.catering@gmail.com.
Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za
pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail,
zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego.
§2
Definicje
1. Sprzedawca – firma Nowalijka Urszula Zarzecka Eliza Więckowska – Kurowska spółka cywilna siedzibą w
Fastach, przy ulicy Polonijnej 23, kod pocztowy 15-694; posługująca się NIP: 5423337488 oraz REGON:
371696733. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych
przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
2. Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny o łącznej kaloryczności od
1000 do 4000 kcal dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia).
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający
zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail.
4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.nowalijkacatering.pl.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania
umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub
telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu
– umowę o świadczenie.
9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z
Umowy.
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014
poz. 827 ze zm.).
12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce https://nowalijkacatering.pl/dowoz/ dostępnej na
stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość
dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez
Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy
pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§3
Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w
Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty
Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
Dane
osobowe
Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,
dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o
ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy
cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa
„Polityka prywatności” cateringu internetowego
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami
brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
§4
Zamówienie Produktu
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na
konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce:
https://nowalijkacatering.pl/diety/.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie
stanowi zmiany Regulaminu
3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
a. telefonicznie pod numerem +48 533 404 909
b. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
c. drogą elektroniczną na adres nowalijka.catering@gmail.com przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na
dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w
tygodniu 24 godziny na dobę.
4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając
rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt
będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia
w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w
Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu
5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania
zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego
potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz
rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym
czasie dostawy Produktu.
7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12
godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest
równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
8. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie dwóch Produktów jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą
traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w
najkrótszym
§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu
1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne
przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:
Tabela 1
2.
Zmiana/Zamówienie
potwierdzone w:
Do godz.: Zostanie
dostarczone/zmienione
w:
Zamówienie
złożone po godz.
Zostanie
dostarczone/zmienione
w:
Poniedziałek 10:00 Wtorek 10:00 Środa
Wtorek 10:00 Środa 10:00 Czwartek
Środę 10:00 Czwartek 10:00 Piątek
Czwartek 10:00 Piątek 10:00 Poniedziałek
Piątek 10:00 Poniedziałek 10:00 Poniedziałek
Sobotę 10:00 Poniedziałek 10:00 Wtorek
Niedzielę 10:00 Poniedziałek 10:00 Wtorek
3.
4. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
a. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta nowalijka.catering@gmail.com potwierdzenia
płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię,
nazwisko, adres, zamówiony Produkt);
b. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
5. Godziny w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
6. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana
Produktu lub adresu dostawy.
7. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym
potwierdzeniu z jego strony.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących
przypadkach:
a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu
określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym
zdaniu.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku,
gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od
Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym
telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu
dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie
przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
12. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest
poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych
chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych
produktów.
13. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie stanowi
przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną
reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o
pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
14. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru
zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w
Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za
skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za
Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu
nieotrzymania Zamówienia.
15. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę
Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np.
związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
16. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
17. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni. Zwrot
środków następuje w ciągu 14 dni od daty rezygnacji.
18. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty
różnicy w zamówieniu.
§6
Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING o numerze: 26 1050
1823 1000 0092 6217 7117;
b. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com;
c. gotówka w siedzibie firmy.
2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia
zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako
anulowane.
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
§7
Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu
Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym
mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
§8
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące
niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym
dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
oraz adres poczty elektronicznej).
b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy
reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie
rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty
należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w
ciągu 14 dni roboczych.
§9
Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności
przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub
działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy
technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności
Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
§10
Prawa Konsumenta
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem
infolinii konsumenckiej 800 007 707
§11
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są
w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności
cateringu.
§12
Prawa Autorskie
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do
Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje
wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient
nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami
bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy
Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§13
Postanowienia Końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca
powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie
zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli
zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.